Algemene Voorwaarden

Het onderstaand reglement is van toepassing op de ‘My Dr. Müller Licht Therapie Arrangement’ Winactie (hierna te noemen: de Winactie) van [Dr. Müller International B.V. en Müfide Hair & Art].

Artikel 1: De Organisators

De Winactie wordt georganiseerd door [Dr. Müller International B.V., Granaatstraat 6, 7554TR, Hengelo, en Müfide Hair & Art, Pastoriestraat 43, 7551DJ, Hengelo] (hierna te noemen: de Organisatorss).

Artikel 2: Voorwaarden

De deelname aan deze Winactie staat open voor personen die in Nederland wonen en bij aanvang van de Winactie achttien (18) jaar of ouder zijn. Minderjarigen kunnen evenwel enkel deelnemen op voorwaarde dat ze de toestemming hebben van hun ouders (of van de persoon die het ouderlijk gezag uitoefent). Op eerste verzoek van de Organisators, dient deze toestemming te worden overgemaakt.

De werknemers van de Organisators, mogen niet deelnemen aan de Winactie.

Mogen evenmin deelnemen aan deze Winactie: familieleden in de eerste graad van bovengenoemde
personen en personen die op hetzelfde adres wonen dan de werknemers van de Organisators.

Door aan de Winactie deel te nemen, gaan de Deelnemers onvoorwaardelijk akkoord met de spelregels en het Winactiereglement.

Tijdens of na de Winactie wordt er geen geschreven of telefonische communicatie gevoerd rond de Winactie. Elke poging tot fraude zal onherroepelijk leiden tot onmiddellijke uitsluiting van de betrokken Deelnemer en/of de begunstigde van de fraude, onverminderd de overige rechtsmiddelen van de organisatie.

De Organisators van deze Winactie behoudt zich het recht voor om de Winactie of het verloop ervan te wijzigen of te beëindigen wanneer dit gerechtvaardigd zou zijn door onvoorziene omstandigheden of omstandigheden buiten zijn wil. Hij kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer de Winactie moet worden onderbroken, uitgesteld of geannuleerd voor omstandigheden buiten zijn wil om. De Organisators kan niet aansprakelijk gesteld worden voor technische problemen die zich zouden voordoen tijdens het verloop van de Winactie, bijvoorbeeld met betrekking tot de verzending of ontvangst van mail‐berichten, de laattijdige ontvangst, de identificatie van de verzender, enz.

In geval van overmacht, indien onvoorziene omstandigheden zouden voorkomen of in geval van betwisting zal de Organisators elke noodzakelijke beslissing kunnen nemen om de goede werking van deze Winactie te verzekeren. Haar beslissingen zijn soeverein en zonder verhaal.

De Organisators zijn niet aansprakelijk voor enige schade of letsel aan eigendommen en/of personen, als gevolg van deelname aan de Winactie of gebruik of inzet van de prijs.

In alle gevallen waarin het Winactiereglement niet voorziet, beslist de Organisators.

De Organisators behoudt zich het recht voor om naar eigen inzicht de Winactie op elk door haar gewenst moment te beëindigen, te verlengen en/of te wijzigen.

De persoonlijke gegevens van de Deelnemers zullen worden bewaard en worden elektronisch verwerkt in overeenstemming met de Europese voorschriften voor de bescherming van de privacy met betrekking tot de verwerking van persoonlijke gegevens. U heeft altijd het recht om de door u verstrekte informatie in te kijken, te verbeteren of aan te passen. Daartoe stuurt u een schriftelijk verzoek naar de bovengenoemde adressen.

Artikel 3: Looptijd van de Winactie

Begin van de Winactie: [30‐09‐2018]
Einde van de Winactie: [14‐10-2018]
De prijs wordt uiterlijk op [16‐10-2018] aan de winnaar meegedeeld.

Artikel 4: Deelname

Om te kunnen deelnemen aan de Winactie moet de Deelnemer vóór 15 oktober 2018 de deelnemer zijn/haar gegevens in, in de overeenstemmende verplichte velden invullen en verzenden.

Artikel 5: De prijs

De winnaar krijgt als prijs een Dr. Müller Light Therapie Arrangement. De prijs kan niet worden vervangen door een geldbedrag of willekeurig welke andere compensatie. De Organisators kunnen, indien zij daar buiten zijn wil om door omstandigheden toe gedwongen is, elke prijs door een
vergelijkbare en gelijkwaardige prijs vervangen.

Artikel 6: De Winnaar

De winnaar wordt willekeurig gekozen.

Artikel 7: Wetgeving

De algemene voorwaarden zijn onderhevig aan de Nederlandse wetgeving, en worden geïnterpreteerd en uitgevoerd conform het Nederlands recht. Alle eventuele geschillen die hieruit voortvloeien of verband houden met deze Winactie, en welke niet in der minne kunnen opgelost worden, zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Overijssel.